نکات برجسته فناوری از نمایشگاه بین المللی چین برای Tra

2020/10/17


نکات برجسته فناوری از نمایشگاه بین المللی چین برای تجارت خدمات
یک زن در طی نمایشگاه بین المللی چین در سال 2020 برای تجارت خدمات در پکن ، 6 سپتامبر 2020 با یک ربات سرویس ارتباط برقرار می کند. CIFTIS تا 9 سپتامبر در پکن ادامه دارد.