درس های ویدئویی

قرار است دروس ویدئویی چینی ما از سطح ابتدایی تا سطح متوسط ​​و پیشرفته سطوح کامل را پوشش دهد. اکنون دروس ویدئویی به سطح سوم ارتقا یافته اند.
محتوای دروس ویدئویی با توجه به عادات یادگیری فراگیران تنظیم شده است. در هر درس 5-10 دقیقه ای درباره یک دانش کلیدی صحبت کنید. برای آموزش دانش یک درس ویدیویی تمرین شده دنبال شده است. در درس های ویدئویی ، با معلم در حال گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن و تایپ به زبان چینی خواهید بود.
دروس ویدئویی کوتاه و کاربردی است ، بنابراین فراگیران می توانند از زمان پراکنده استفاده کنند تا یادگیری خود را آزادانه ترتیب دهند.
<1>